Všeobecné obchodní podmínky

Pronajímatel:
OTP sklady s.r.o.
IČ: 10688846
Sídlo: Vltavínová 1277/6, Černice, 326 00 Plzeň
Zápis v OR: C 40499 vedená u Krajského soudu v Plzni
Email: info@otpsklady.cz
(dále jen „Pronajímatel“)

Článek 1 | Úvodní ustanovení, výklad některých pojmů

1.1 Pronajímatel: Pronajímatelem se rozumí společnost OTP sklady s.r.o., IČO: 10688846, sídlem Vltavínová 1277/6, Černice, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 40499 (dále jen „Pronajímatel“)

1.2 Nájemce: Nájemcem se rozumí osoba, která uzavřela s Pronajímatelem Nájemní smlouvu (dále jen „Nájemce“). Nájemcem může být fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, nebo právnická osoba, či jiná osoba která má vlastní právní osobnost (subjektivitu).

1.3 Předmět nájmu: Předmětem nájmu se rozumí Nájemní smlouvou blíže specifikovaný mobilní/lodní kontejner (dále jen „Předmět nájmu“ nebo „Kontejner“)

1.4 Závazkové vztahy: Těmito Všeobecně obchodními podmínkami se řídí a budou řídit všechny závazkové vztahy mezi Pronajímatelem a Nájemcem založené Nájemní smlouvou či z Nájemní smlouvy vyplývající.

1.5 Všeobecné obchodní podmínky: Tyto obchodní podmínky Kupujícího představují obchodní podmínky podle ust. § 1751 občanského zákoníku. Tyto obchodní podmínky společně se Smlouvou upravují smluvní podmínky závazkového vztahu mezi Pronajímatelem a Nájemcem, který je založen na základě Smlouvy. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé Objednávky a Smlouvy (dále jen „Všeobecné Obchodní podmínky“ nebo též „VOP“).

1.6 Působnost VOP: Nájemce je povinen se před uzavřením Nájemní smlouvy podrobně seznámit v celém rozsahu s těmito VOP Pronajímatele. Aktuální znění VOP je zveřejněno na internetových stránkách Pronajímatele www.otpsklady.cz. Uzavřením Nájemní smlouvy potvrzené zaplacením první platby nájemného Nájemce bezvýhradně potvrzuje, že se seznámil v celém rozsahu s těmito VOP a dále Nájemce zaplacením prvního nájemného vyjadřuje bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s tím, aby se závazkový vztah založený mezi ním a Pronajímatelem na základě Nájemní smlouvy řídil podmínkami Nájemní smlouvy a těmito VOP, jež se Nájemce zavazuje dodržovat.

1.7 Smlouva: Podáním el. objednávky Nájemce prostřednictvím internetových stránek Pronajímatele (objednávkový formulář, kolonka „pronajmout kontejner“), je uzavřena Nájemní smlouva podle ust. § 2201 a násl. ve spojení s ust. § 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Smlouva“ nebo též „Nájemní smlouva“). Potvrzením (akceptací) objednávky Nájemce ze strany Pronajímatele vzniká mezi Nájemce a Pronajímatelem právně závazkový vztah, jež se řídí podmínkami Nájemní smlouvy a těmito Obchodními podmínkami.

Článek 2 | Práva a povinnosti Nájemce

2.1 Užívání Kontejneru: Nájemce má právo dočasně (ve sjednané době) užívat pronajatý Kontejner v souladu s Nájemní smlouvou, jejíž nedílnou součástí jsou i tyto Všeobecné obchodní podmínky, a to ode dne v Nájemní smlouvě určeném do skončení nájemního vztahu. Kontejner je pronajímán výhradně pro účel skladování věcí ve vlastnictví Nájemce na jeho vlastní riziko, náklady a odpovědnost.

2.2 Uzamykání Předmětu nájmu: Nájemce je povinen Předmět nájmu uzamykat prostřednictvím vlastního visacího zámku Nájemce, který bude splňovat bezpečnostní parametry dle podmínek Nájemní smlouvy.

2.3 Další práva a povinnosti Nájemce: Veškerá další práva a povinnosti vyplývají Nájemci ze Smlouvy, těchto Všeobecných obchodních podmínek a z občanského zákoníku a dalších relevantních právních předpisů.

Článek 3 | Identifikační údaje Nájemce, první platba nájemného

3.1 Vyplnění identifikačních údajů: Osoba budoucího Nájemce prostřednictvím internetových stránek Pronajímatele (objednávkový formulář, kolonka „pronajmout kontejner“), vyplní potřebné identifikační či osobní údaje k uzavření Nájemní smlouvy. Osoba budoucího Nájemce je povinna uvést veškeré údaje správně, pravdivě. Zakázáno je používání skryté identity či uvádění nepravdivých, neplatných nebo falešných údajů.

3.2 První platba nájemného: Nájemce v rámci elektronického procesu uzavření Nájemní smlouvy, bude po odsouhlasení textace a obsahu Nájemní smlouvy, v dalším kroku povinen provést úhradu nájemného dle instrukcí Pronajímatele / objednávkového formuláře Pronajímatele.

3.3 Přístupové údaje Nájemce: Po připsání první platby nájemného na účet Pronajímatele odešle Pronajímatel Nájemci tzv. Přístupové údaje k Předmětu nájmu (vstupní údaje pro přístup do areálu umístění Kontejneru).

Článek 4 | Vstup do areálu a přístup ke Kontejneru

4.1 Přístupové údaje a záznam: Přístupové údaje zaslané Pronajímatelem Nájemci jsou nepřenosné. Nájemce není oprávněn předat přístupové údaje žádné jiné osobě. Předání přístupových údajů jiné osobě, než-li je osoba Nájemce je možné po předchozím oznámení této osoby Pronajímateli a následným schválením Pronajímatelem. Každé použití přístupových údajů je zaznamenáváno a archivováno na záznamových zařízeních Pronajímatele. Archivovaná data zahrnují čas vstupu Nájemce do areálu a čas odchodu Nájemce z areálu.

4.2 Monitorování kamerovým systémem: Uzavřením Nájemní smlouvy bere Nájemce na vědomí a souhlasí, že prostor Předmětu nájmu včetně celého areálu Pronajímatele, v němž se nachází další kontejnery ve vlastnictví Pronajímatele, je monitorován kamerovým systémem se záznamem. Samotný Předmět nájmu však není hlídaný, střežený ani pojištěný.

4.3 Kontrola Kontejneru: Pronajímatel a jím pověřené osoby jsou oprávněné z naléhavých důvodů, popř. v oprávněném zájmu Předmět nájmu prohlédnout, pokud tím nebudou nepřiměřeně ztížena nebo omezena práva Nájemce. Prohlídka Předmětu nájmu a důvod prohlídky musí být oznámeny Nájemci předem, vyjma případů, kdy by hrozilo nebezpečí z prodlení. Pro předem oznámenou prohlídku platí přiměřená lhůta 3 pracovních dnů. Pronajímatel může provést prohlídku Předmětu nájmu i proti vůli Nájemce, pokud je to v zájmu zachování Předmětu nájmu, předcházení škodám nebo je to nutné pro výkon ostrahy a v dalších obdobných případech. Nájemce je povinen na výzvu Pronajímatele prohlídku Předmětu nájmu umožnit a Předmět nájmu otevřít, v opačném případě je povinen Nájemce zaplatit Pronajímateli náklad na otevření Kontejneru v paušální výši 500,- Kč.

4.4 Skladování zakázaných věcí: Pronajímatel může otevřít Předmět nájmu bez předchozího upozornění Nájemce, vstoupit do něj, uskladněné věci přemístit nebo v zájmu Nájemce přijmout nutná opatření v případě, že tak stanoví příslušné rozhodnutí orgánu veřejné moci (např. rozhodnutí soudu, státní zastupitelství, či Policie ČR) , případně pokud má Pronajímatel důvodně za to, že Předmět nájmu obsahuje věci, k jejichž skladování není Nájemce oprávněn nebo je Předmět nájmu užíván v rozporu s Nájemní smlouvou.

4.5 Otevření Předmětu nájmu Pronajímatelem: Otevření Kontejneru Pronajímatelem ve výše uvedených případech není porušením práv Nájemce. V těchto případech nemá Nájemce právo na jakoukoliv náhradu vůči Pronajímateli.

Článek 5 | Užívání Předmětu nájmu

5.1 Věci zakázané skladovat či přechovávat v Kontejneru: Nájemce není oprávněn v Kontejneru skladovat, nad rámec zakázaných věcí dle článku 3.2 Nájemní smlouvy, dále zejména: a) kazící se potraviny, nebo jiné věci podléhající rychlé zkáze, b) lehce vznětlivé materiály/látky, c) zbraně a střelivo, d) omamné látky, e) chemické látky a radioaktivní materiály f) toxické odpady, g) zábavní pyrotechniku, h) živá ani mrtvá zvířata, i) zdraví nebezpečné zboží a látky podobné povahy, j) nebezpečný odpad bez ohledu na druh nebo jiné nebezpečné materiály, k) věci pocházející z trestné činnosti, l) ostatní věci, které by emisemi (kouř, hluk, vibrace, zápach, apod.) mohly obtěžovat ostatní nájemce nebo Pronajímatele a věci, jejichž uskladnění by bylo v rozporu s obecně závaznými předpisy nebo s veřejným zájmem.
Nájemci a každé další osobě je zakázáno: a) Předmět nájmu nebo areál používat takovým způsobem, kdy by rušil jiné nájemce nebo Pronajímatele nebo vlastníky sousedních nemovitostí, nebo by tak rušit mohl, b) vykonávat takové činnosti, které porušují bezpečnostní předpisy, c) Kontejner používat k přenocování, k bydlení nebo jako dílnu, provozovnu Nájemce či výkon jiných činností, d) provádět jakékoliv úpravy Předmětu nájmu bez předchozího souhlasu Pronajímatele, e) vypouštět jakékoliv škodlivé látky v prostoru celého areálu, f) bránit provozu v areálu.

5.2 Přemístění Kontejneru: Nájemce není oprávněn pronajatý Předmět nájmu přemístit na jiné místo uvnitř areálu ani vně areálu.

5.3 Skladování věcí mimo prostor Předmětu nájmu: Nájemce není oprávněn skladovat věci mimo prostor Kontejneru. Ke skladování je určen toliko, výhradně a pouze vnitřní prostor Kontejneru. V případě porušení této povinnosti je povinen Nájemce uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den trvání takového porušení.

5.4 Větrání, ventilace vzduchu v Kontejneru: Nájemce bere na vědomí, že je nutné Předmět nájmu pravidelně větrat. Doporučuje se nejméně 1x týdně v rozsahu zcela otevřených vrat po dobu nejméně 30 minut. Za škody způsobené nedostatečným větráním Kontejneru (např. vznik plísní, kondenzační vody, či jiných nežádoucích jevů spojených s je dodatečnou ventilací vzduchu apod.) Pronajímatel Nájemci jakkoliv neodpovídá.

5.5 Závaznost pokynů Pronajímatele, Provozní řád areálu: V areálu je Nájemce povinen udržovat pořádek. Dále je Nájemce povinen se řídit provozním řádem areálu a dále též i všech ústních a písemných pokynů Pronajímatele vč. osob Pronajímatelem pověřených či zmocněných.

5.6 Dodržování požárních a bezpečnostních předpisů: Nájemce se zavazuje dodržovat též i veškeré platné požární a bezpečnostní předpisy platné v místě umístění Kontejneru / areálu Pronajímatele.

5.7 Zákaz kouření a rozdělávání ohně: V celém areálu vč. vnitřních prostor všech kontejnerů platí zákaz kouření a rozdělávání ohně.

Článek 6 | Nájemné a platební podmínky

6.1 Doba trvání nájmu a nájemné: Doba trvání nájemního vztahu a výše měsíčního nájemného je sjednána v Nájemní smlouvě.

6.2 Splatnost nájemného: Nájemné je splatné měsíčně dopředu, nevyplýva-li z daňového dokladu Pronajímatele jinak. Nájemné je splatné ve výši a v termínu dle daňového dokladu vystaveného Pronajímatelem Nájemci. Za daňový doklad se považuje rovněž i proforma / zálohová faktura Pronajímatele.

6.3 Energie: Náklady na spotřebu elektrické energie bude Nájemce hradit samostatně / Kontejner není připojen k elektrické ani žádné jiné síti. Nelze tak v Kontejneru využívat odběr elektrické energie.

6.4 Více peněžitých závazků Nájemce: Má-li Nájemce vůči Pronajímateli několik peněžitých závazků a poskytnuté plnění nestačí na uspokojení všech závazků, je splněn závazek určený při plnění Nájemcem. Neurčí-li Nájemce, který závazek plní, je splněn závazek nejdříve splatný.

6.5 Prodlení Nájemce se zaplacením splatného nájemného: Pronajímatel má právo v případě prodlení Nájemce s úhradou jakéhokoliv splatného peněžitého závazku, je Pronajímatel oprávněn zamezit Nájemci v přístupu do areálu a do Předmětu nájmu, věci v Předmětu nájmu uskladněné zadržet a umístit na Předmět nájmu vlastní přídavný zámek, a to až do doby, dokud nebude tento splatný peněžitý závazek Nájemce zcela splněn (tj. do doby úhrady všech splatných dluhů Nájemce). Pronajímatel o znemožnění přístupu do areálu a /Předmětu nájmu Nájemce předem vyrozumí.

6.7 Neplnění pohledávky a nakládání s uskladněnými věcmi v Předmětu nájmu: Nebude-li splatný peněžitý dluh Nájmce vůči Pronajímateli splněn nejpozději do 30 kalendářní dní po datu splatnosti, je Pronajímatel oprávněn Kontejner otevřít, uskladněné věci prodat, zlikvidovat či s nimi naložit jiným způsobem dle vlastního uvážení a rozhodnutí a náklady s tím spojené přeúčtovat v plné výši Nájemci a Nájemce je povinen přeúčtované náklady Pronajímateli uhradit v plné výši. O záměru dle věty první Pronajímatel Nájemce předem vyrozumí a na uvedené upozorní, a to nejméně 7 kalendářních dnů před jeho uskutečněním.

Článek 7 | Skončení nájmu

7.1 Nájem končí uplynutím doby, na kterou byl Nájemní smlouvou sjednán a dále způsoby uvedenými v Nájemní smlouvě.

Článek 8 | Společná a závěrečná ustanovení

8.1 Započtení, postoupení, zadržení a zastavení: Nájemce je oprávněn provádět zápočty svých pohledávek proti pohledávkám Pronajímatele, které vyplývají z Nájemní smlouvy či jsou na jejím základě založeny (vč. budoucích pohledávek), případně vyplývají z jiného právního vztahu (právního poměru), výlučně na základě písemného souhlasu Pronajímatele. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele postoupit jakékoliv třetí osobě Nájemní smlouvu ani žádnou její část, ani žádné právo, závazek či povinnost vyplývající z Nájemní smlouvy anebo jejího porušení. Nájemce není rovněž oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele zadržet Předmět nájmu ani žádnou jeho část, a též ani jakékoliv jiné věci v dispozici Pronajímatele. Nájemce se zavazuje, že žádným způsobem nezatíží své pohledávky za Nájemcem z Nájemní smlouvy (vč. pohledávek budoucích) anebo v souvislosti s ní zejména zástavním právem ve prospěch třetí osoby.

8.2 Rozhodné právo: Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z Nájemní smlouvy, včetně uzavření Nájemní smlouvy, její platnosti a účinnosti, se řídí výlučně právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran výslovně neupravené Nájemní smlouvou a těmito VOP se řídí zejména občanským zákoníkem.

8.3 Ostatní ujednání: Změny Nájemní smlouvy lze platně činit na základě písemné dohody smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 1799 a ust. § 1800 občanského zákoníku.

8.4 Částečná neplatnost: Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Nájemní smlouvy nebo těchto VOP neplatné či neúčinné, nedotýká se to platnosti a účinnosti ostatních ustanovení Nájemní smlouvy nebo těchto VOP. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné a/nebo neúčinné ustanovení novým, které by nejlépe odpovídalo původně zamýšlenému účelu původního ustanovení.

8.5 GDPR: Nájemce potvrzuje, že si je vědom, že s účinností od 25.5.2018 je zpracování a ochrana osobních údajů regulována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo též „GDPR"), a dále s účinností od 24.4.2019 též zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a též i souvisejícími právními předpisy. Obě smluvní strany se při plnění Nájemní smlouvy zavazují jednat v souladu s Nařízením a souvisejícími právními předpisy. Při plnění Nájemní smlouvy a činnostech s tím souvisejících jako je zejména uzavření Nájemní smlouvy, komunikace zástupců smluvních stran a jejich zaměstnanců, plnění závazků a právních povinností vyplývajících z Nájemní smlouvy, může být kterákoliv ze smluvních stran příjemcem osobních údajů týkajících se druhé smluvní strany (je-li smluvní strana fyzickou osobou), nebo zástupců, zaměstnanců či reprezentantů druhé smluvní strany (je-li smluvní strana právnickou osobou) (dále jen "osobní údaje"). Nakládání s osobními údaji upravují Podmínky ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na internetových stránkách Pronajímatele www.otpsklady.cz.

8.6 Elektronické a listinné doručování: Veškerá právní jednání a úkony učiněné Pronajímatelem prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní email Nájemce anebo prostřednictvím uživatelského profilu Nájemce, se považují za doručená následující kalendářní den ode dne odeslání. Za kontaktní elektronický email se též považuje email, který Nájemce uvedl / vyplnil v rámci objednávkového formuláře Pronajímatele při uzavírání Nájemní smlouvy.

8.7 Platnost a účinnost VOP: Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti od 1.2.2022. Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto VOP. Změnou VOP není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti a účinnosti předchozí verze VOP. Aktuální verze VOP Pronajímatele je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách pronajímatele www.otpsklady.cz.

V Plzni dne 1.3.2022
OTP sklady s.r.o. OTP sklady s.r.o.
Ing. Ondřej Tumpach, jednatel
Ing. Petr Tumpach, jednatel

Soubory cookies využíváme pro základní i pokročilé funkce, které Vám usnadňují procházení webu. Také nám pomáhají při optimalizaci stránek i reklamních kampaní, aby byly pro všechny uživatele co nejvíce přínosné. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" povolíte všechny cookies nebo můžete povolit jen technické či nastavit vlastní preference. Všechna preferenční nastavení můžete kdykoliv v budoucnu změnit pomocí tlačítka v levém dolním rohu stránky.

Využití technických cookies je nezbytné pro správné fungování www stránky a všech funkcí. Slouží pouze k technickým účelům stránky a k jejich obsahu nemá přístup žádná třetí strana. Technické cookies umožňují např. vyhledávání, filtrování, nákupy, přihlašování nebo ukládání preferenčního nastavení cookies. Z uvedených důvodů není možné tyto technické cookies deaktivovat a musí být vždy povoleny.

Funkční (preferenční) cookies umožňují www stránce si zapamatovat volby, nastavení a informace, které přímo či nepřímo nastavuje sám uživatel stránky. Jedná se například o jazykovou mutaci stránky, volbu měny, oblíbené nebo naposledy navštívené položky apod. Funkční cookies tak výrazně usnadňují a zpříjemňují procházení stránky. Stejně jako technické cookies jsou i tyto využívány výhradně pro technické účely a jejich obsah není dostupný třetím stranám.

Analytické cookies poskytují informace využívané k analytickým a statistickým účelům provozovatele webu a případně nástrojů třetích stran, které k těmto účelům využívá. Jedná se například o měření návštěvnosti, výkonu a použitelnosti www stránky, reklamních kampaní apod. Díky získaným datům z těchto cookies dokážeme optimalizovat výkon i funkčnost www stránky. Informace získané pomocí těchto cookies jsou zpracovávány souhrnně a zcela anonymně, bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

Marketingové cookies jsou zpravidla využívány našimi partnery k nastavení a optimalizaci relevantního obsahu v jejich partnerské reklamní síti. Veškerá dostupná data jsou tzv. pseudoanonymizována a díky tomu zpravidla není možná identifikace konkrétního uživatele. Poskytnutím souhlasu s využitím těchto marketignových cookies uvidíte v reklamních kampaních obsah a informace relevantní pro vašim zájmům.

Nastavení cookies